Semalt hünärmeni: Web sahypasyny döwmek näme?

Web sahypasyny döwmek hyzmatlary, Bütindünýä Kerebindäki dürli web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak ýa-da döwmek üçin ulanylýar, şeýle hem gözleg, sortlamak we süzmek aňsatlygy üçin çykarylan maglumatlary bir maglumat bazasynda saklamagy öz içine alýar. Bu web sahypa hyzmatlaryny çeşme web sahypalarynyň ähli web sahypalaryndan zerur maglumatlary gyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Hyzmat maglumatlary maglumatlar bazasyna, elektron tablisasyna ýa-da başga bir formata ýazdyrmagy hem öz içine alýar.

Maksadyňyz näme bolsa-da, bu maglumatlary döwmek hyzmaty ony dolandyryp biler. Bäsdeşleriň bahalaryna gözegçilik etmek isleýärsiňizmi? Geleşikleri deňeşdirmek ýa-da önüm maglumatlar bazalaryny göçürmek isleýärsiňizmi? Web sahypasyny gyrmak hyzmaty size gerek zat. Diňe ýerleşýän ýerini we zerur elementi görkezmeli. Maglumatlar diňe siziň üçin çykarylmaz, islän görnüşiňize öwrüler.

Ownuk sanlary çykarmak

Bu hyzmat belli önümlere goşulan ownuk sanlary çekmek ýa-da süzmek üçin ulanylyp bilner. Mysal üçin, köp sanly aksiýa bar we olaryň bahalary we bahalary yzygiderli üýtgeýär. Birnäçe aksiýaňyz bar bolsa ýa-da gyzyklanýan bolsaňyz, olaryň bahalaryna we bahalaryna gözegçilik etmek isleseňiz, bu hyzmaty ulanmagyňyz zerur bolup biler. Çeşme sahypasyndaky sanlar üýtgänsoň, sahypaňyzy hem açarlar. Bu, ýygy-ýygydan asyl uzyn sanawdan geçmek agyrysyny halas eder.

Köp adamlar dürli kompaniýalaryň ipoteka stawkalaryna gözegçilik edýärler. Munuň bilen baglanyşykly kynçylyk, köplenç birnäçe web sahypasyny barlaýarlar. Aýry goýmalardaky nyrhlary deňeşdirmek kyn bolup biler. Salgydan soň goýmada basmaly bolýarlar. Weböne web gözlemek hyzmatlary bilen bu has aňsat bolup biler. Bularyň hemmesini yzygiderli täzelenýän sahypada alyp bilersiňiz. Ipoteka nyrhlaryna gözegçilik etmek bir sahypada has aňsat. Web gözlemek hyzmaty, dürli web sahypalaryndan nyrhlary aýyrmaga we ähli maglumatlary bir sahypada bilelikde saklamaga kömek eder. Bahalaryň çeşme web sahypalarynda täzelenýändigi sebäpli, öz göçürmäňiz hem täzelenjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Söwda web sahypasynda dürli önümleriň bahalaryny we suratlaryny çykarmak

Mysal üçin, adamlar azyk önümlerini yzygiderli satyn alýarlar. Bu hyzmaty deňeşdirmek üçin dürli web sahypalaryndan azyk önümleriniň bahalaryny arzanlatmak üçin ulanyp bilersiňiz. Hemişe iň täze maglumatlary alarsyňyz. Şeýlelik bilen, haçan-da azyk önümlerine gitmek isleseňiz, diňe faýly görersiňiz we iň oňat geleşikler bilen dükana üns berersiňiz. A dükanyndan Kelem, B dükanyndan gök nohut we ş.m. satyn alyp bilersiňiz.

Bir stocka suratlaryndan, sergilerden ýa-da toý web sahypalaryndan suratlary çykarmak

Şeýle hem, bu hyzmaty köp sanly suratlar bilen doldurylan dürli web sahypalaryndan şekilleri döwmek üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle saýtlaryň käbiri aksiýa fotosurat sahypalary, toý saýtlary we sergä gatnaşyjylar, diňe käbirlerini bellemek üçin.

Bar bolan amaly birleşdirmek gaty kyn

Bu hyzmat bilen alnan maglumatlar, islendik programmaňyza aňsatlyk bilen birleşdirilip bilner. Maglumatlar elektron tablisasyna, resminama programmasyna, CSV ýa-da başga ýörite gurlan programmalara birleşdirilip bilner. Şeýle hem, hyzmaty agza bolmadyklary bloklaýan ýokary ygtybarly web sahypalaryndan maglumatlary döwmek üçin ulanyp bilersiňiz.

Hyzmat üçin nämä gerek bolsa, web sahypaňyzy gyrmak meselesi üçin bahasy we takmynan gelýän wagty kompaniýa bilen habarlaşyň.